REGULAMIN SKLEPU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX. PRAWA AUTORSKIE

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c. zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.super-store.pl prowadzony jest przez B2B MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000813390, NIP 5811970114, REGON 384854629, o kapitale zakładowym 5000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@super-store.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 585 850 010 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

6. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem pkt XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

8. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 

II.             DEFINICJE

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze w zakładce „Kontakt z nami”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

b. CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.

c. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

d. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

f. KLIENT- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

g. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

h. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

i. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

j. KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

k. LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

l. NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.

m. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji.

n. PRZEDSIĘBIORCA - Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

o. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w tym usługi dokonywania Rezerwacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

p. SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.super-store.pl.

q. SPRZEDAWCA - B2B MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000813390, NIP 5811970114, REGON 384854629, o kapitale zakładowym 5 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej info@super-store.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 585 850 010 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

r. TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

s. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

t. USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu

Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty

współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się

w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

u. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

v. WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

w. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).

 

III.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto,

b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

c. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

d. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;.

f. dodawanie opinii do Produktów;

g. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

h. Newsletter.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

b. kliknięciu pola „Zarejestruj”

4. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta dla jednego adresu e-mail.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@super-store.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji w Sklepie Internetowym. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.

6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

g. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

i. niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa - spam (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu, realizowania płatności;

− modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np.:

a. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@super-store.pl.

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żą dania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie  pływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z

przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

 

IV.          WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym.

2. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca

może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku

Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa

powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób,

kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może

udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np.

personalizacja, dodanie innych Produktów powiązanych niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie

Internetowym.

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i

realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz

zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku

podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu

zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer

telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie

dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W

wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach

formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie

Internetowym Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza

Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w

przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np.

w celu spersonalizowania Produktu.

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia

sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu

Internetowego (przycisk: „kupuję i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował

wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” Klient ma możliwość

samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie

danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji

z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

g. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy

usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym

celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail

wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i

potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. informacją o nie przyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, w szczególności z

przyczyn wskazanych w pkt IV ust. 4 poniżej (brak płatności); albo z przyczyn wskazanych w pkt X ust. 5 poniżej

(nieodebranie przesyłki).

7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa

w ust. 6 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. W przypadku Produktów nieprefabrykowanych Umowa

Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6

lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów, chyba że Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku

możliwości spełnienia świadczenia w zakresie zamówionego Produktu nieprefabrykowanego. Wówczas Umowa Sprzedaży

w zakresie oferty dot. Produktu nieprefabrykowanego zostaje uznana za niezawartą. Sprzedawca przesyła Klientowi

potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie

znajduje ust. 9 poniżej.

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na

podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

11. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku

możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku

niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

12. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta

fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o

kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można

ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym

także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13. Do czasu zapłaty całkowitej ceny Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu/Produktów.

 

V.            SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt X ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Informacje dla klientów”, w tym

także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od

wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku

składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za

pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności z góry przez Klienta, tj. płatność przelewem, płatność

elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w

tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w

dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient

może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji,

kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy - nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb .

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy - nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VI.          KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Produktu z siedziby Sprzedającego oraz magazynów Sprzedającego.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Informacje dla klienta” w Sklepie Internetowym a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania

Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie

danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta

sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b. zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, na terenie Polskie okres ten wynosi do 2 dni roboczych.

 

VII.        REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

3. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

4. Gwarancji nie podlegają:

a. okres przydatności baterii, wskazówek, tarczy oraz cyrkonii;

b. normalne zużycie eksploatacyjne i starzenie (np. zarysowania na szkiełku, zmiany koloru, a

także zmiany właściwości materiałów z których wykonano niemetalowe paski, takich jak skóra, tkanina,

kauczuk, złuszczenia oraz zmiany kolorowych powłok galwanicznych);

c. uszkodzenia którejkolwiek części w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania,

wypadków (uderzeń, wgnieceń, zbicia szkła itp.);

d. użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz nieprzestrzeganie instrukcji obsługi;

e. przedmiot, na którym dokonywane były operacje przez osoby nieuprawnione (np. w związku

z wymianą baterii, obsługą lub naprawami).

5. Reklamacji nie podlegają:

a. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Klienta, oraz u

szkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

b. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;

c. uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia.

6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn. Lub w formie wiadomości e-mail na adres info@super-store.pl

7. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie na własny koszt Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny alb o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, októrą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na własny koszt Sprzedawcy na adres ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg

terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

VIII.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym

ust. 5 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”), z zastrzeżeniem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta.

2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych

uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:

a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta

kilku Zamówień jednocześnie, lub

b. Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treści umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z

uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument

może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@super-store.pl

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez

Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie

ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z

Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta

o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły

sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności

przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze

Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania

Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy

Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że

Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego

upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn. Prosimy o dołączenie w

miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w

szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty

ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do

stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania

Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te

wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego

charakteru, cech i funkcjonowania).

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w

odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci

prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których

przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX.          PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego

kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład

elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują

Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z

ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już

rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego

użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywanie Treści w

innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do

tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub

wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej,

nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne,

wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium

całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy

Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także

upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania,

dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4

lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2,

Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 

X.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów korzystających z funkcjonalności Sklepu

jest Sprzedawca, to jest B2B MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych

Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w

Sklepie Internetowym.

 

XI.          ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZMIANA REGULAMINU

 

1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na

podstawie pkt VIII Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych

jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na

wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana

interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych

w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,

modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich

przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3

lat.

3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji,.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VIII Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III ust. 8 a, c, d, e, h, i, j Regulaminu.

5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 8 f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 8 a Regulaminu.

6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostawy, lub dokonania kolejnej Rezerwacji przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub dostawy. Postanowienia pkt IV ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.

8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia udostępniania tekstu jednolitego na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

 

XII.        POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

1. Niniejszy XI punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, z wyłączeniem maseczek i środków ochrony osobistej.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do k t ó r e j zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XIV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2020 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.super-store.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwil.

7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

  

Załączniki: Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość - dostępny tutaj.    

Aktualizacja: 6.08.2020r. Wcześniejsza wersja regulaminu obowiązującą do 05.08.2020r. - dostępna tutaj.  

Produkt dodany do listy życzeń

Sklep internetowy, z którego korzystasz używa plików cookies. Więcej informacji na polityka prywatności.